Kluz SuppoRt voor al uw klussen in en om huis

Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright Kluz Support

1. Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG versterkt de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen en verplicht organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten en aan te scherpen.

Gegevens van Kluz Support, klussen in en om huis
Naam en contactgegevens
Kluz Support,
Schakel 47,
1231 SV Loosdrecht.
info@kluzsupport.nl
www.kluzsupport.nl

Eigenaar: Jeroen van Dijk.

Toestemming opdrachtgever voor het verwerken van persoonsgegevens
Voor de verwerking van persoonlijke gegevens dient de opdrachtgever zijn/haar toestemming te geven door het “opdrachtformulier” voor akkoord te tekenen. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. 

De huidige gegevensverwerking door Kluz Support:

 • Een opdrachtgever kan, eventueel met zijn/haar persoonlijke gegevens, telefonisch of via mail een verzoek om informatie doen omtrent de aard van de klussen.
 • Informatie uitwisseling zowel digitaal als schriftelijk tussen Kluz Support en de opdrachtgever.
 • Bij opdracht wordt door Jeroen van Dijk een “opdrachtformulier” ingevuld met NAW-gegevens, contactgegevens van de opdrachtgever.
 • Het op papier bijhouden van de status van de klussen.  
 • Het opstellen van nota’s voor de uitgevoerde klussen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Kluz Support zich aan de relevante wetgeving.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:
a. Het verrichten van klussen.
b. Het inkopen van de benodigde materialen.
c. Het onderhouden van contacten met onderaannemers.  
d. Het berekenen, vastleggen en innen van kosten van de klussen.  

Bescherming van data digitaal en op papier
Gegevens op papier worden bewaard in een dossier en op jaartal bewaard in een gesloten omgeving. De opslag van digitale gegevens op een harde schijf worden beschermd door het continue updaten van de software, een firewall, het virusprogramma van de provider en een virusprogramma van een externe leverancier. Daarnaast is de toegang tot de gegevens beveiligd met een wachtwoord.

Er worden alleen gegevens uitgewisseld met derden indien de opdrachtgever daar expliciet toestemming voor heeft verleend. Voor commerciële doeleinden worden de gegevens nooit gedeeld of gebruikt. 

De bewaartermijnen onder de AVG
Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden 1 jaar na de laatste opdracht vernietigd. 

Transparantie
Een opdrachtgever heeft het recht op inzage, rectificatie, ontvangst en overdracht aan derden in en van de persoonsgegevens. Ook heeft de opdrachtgever het recht de persoonsgegevens te laten wissen. Dit alles tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen. Een opdrachtgever heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe voldoet Kluz Support zich aan de verantwoordingsplicht?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee men aan de verantwoordingsplicht dient te voldoen.

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:

 • Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.
 • Het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden.
 • Het aantonen dat de opdrachtgever daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking wanneer u voor een verwerking toestemming nodig heeft.
 • Het ICT-beveiligingsbeleid.

Het register van verwerkingsactiviteiten
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens welke Kluz Support verwerkt. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet het register direct beschikbaar zijn.

Verplichte informatie in het register:

 • De naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n).
 • De doeleinden waarvoor Kluz Support de persoonsgegevens verwerkt.
 • Een beschrijving van de categorieën van personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens.
 • Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de gegevens te beveiligen.
 • De bewaartermijnen en de criteria voor het bepalen van die termijn.
 • Elk beveiligingsincident en datalek dient geregistreerd en gemeld te worden, tenzij er geen risico is voor de vrijheden en rechten van de individuen.

2. Disclaimer
Alhoewel Kluz Support bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, sluit zij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig of juist is.
Kluz Support aanvaardt evenzeer geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen welke op basis van deze informatie door de bezoeker van deze website en/of door derden wordt genomen. 

De Kluz Support site bevat mogelijk verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kluz Support liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Kluz Support. Kluz Support is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Kluz Support geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.   

3. Copyright
Deze website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Kluz Support en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo's, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto's en grafische vormgeving van de site. Mede om de belangen van Kluz Support en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kluz Support noodzakelijk. 

Privacyverklaring 01.12.2019   disclaimer       design & copyright Kluz Support.