Kluz SuppoRt voor al uw klussen IN EN OM huis

ALGEMENE (LEVERINGS- EN BETALINGS-) VOORWAARDEN KLUZ SUPPORT 01.12.2019

Definities:

1. Opdrachtgever/Consument:
Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Kluz Support een Overeenkomst sluit.

2. Opdrachtnemer/Kluz Support:
Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die bedrijfsmatig een Aanbieding uitbrengt ten behoeve van het uitvoeren van klussen en daartoe te verwerken producten levert.

3. Aanbiedingen:
Een Aanbieding aan Opdrachtgever/Consument, is gebaseerd op een opname gesprek ter plekke van de kluslocatie, een telefoon gesprek of mail correspondentie (eventueel met foto’s).

De Aanbieding voor de klussen wordt, gebaseerd op onze “Tarieven” en “Diensten”, schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De Aanbieding wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.

De Aanbieding omvat een omschrijving van de te verrichten klussen en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de Aanbieding door de Opdrachtgever/Consument mogelijk te maken.

De Aanbieding vermeldt, in overleg met Opdrachtgever/Consument, een schatting of afspraak van het tijdstip waarop met de klussen kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van de klussen. Het verzetten van een afspraak kan in onderling overleg.

De Aanbieding geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die is gehanteerd: richtprijs, regie, of aanneming.

Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet Kluz Support een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van de klussen.  

Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Kluz Support een nauwkeurige opgave van de prijsfactor (o.a. uurtarief (zie “Tarieven"en "Diensten”), voorrijkosten en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen Kluz Support en Opdrachtgever/Consument een vast bedrag (aanneemsom) overeen, waarvoor de klussen zullen worden verricht.

De Aanbieding vermeldt de betalingsconditie en betalingswijze.

Tevens gaat de Aanbieding vergezeld van een exemplaar van de Algemene (Leverings- en Betalings-) Voorwaarden Kluz Support 01.12.2019, welke ook op onze website staan vermeld.

4. Tarieven en Diensten:
Het overzicht van onze Tarieven en Diensten staat vermeld op onze website www.kluzsupport.nl.

5. Overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand door het (mondelinge) bericht van aanvaarding en ondertekening van de Aanbieding door Opdrachtgever/Consument aan Kluz Support. Opzegging van de Overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling met een opzegtermijn van 2 weken.

Algemeen:

  1. De ALGEMENE (LEVERINGS- EN BETALINGS-) VOORWAARDEN KLUZ SUPPORT 01.12.2019 zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Kluz Support en Opdrachtgever. Afwijzing van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in overleg overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
  2. Opdrachtgever/Consument verplicht zichzelf tot het leveren, en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie, Aanbieding en/of Overeenkomst. 
  3.  Persoonsgegevens worden zorgvuldig gearchiveerd en worden niet (zonder overleg met de Opdrachtgever/Consument) aan derden verstrekt.
  4. Alle door Kluz Support geleverde materialen, werkopdrachten, documenten, etc, blijven intellectueel eigendom van Kluz Support. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.  
  5. Alle door Kluz Support geleverde materialen, werkopdrachten, documenten, etc, blijven intellectueel eigendom van Kluz Support. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.
  6. De minimale klustijd voor een individuele klus is 1 uur.
  7. De uitvoering van klussen in de avonduren en/of in het weekend is bij uitzondering mogelijk, na overleg tussen Kluz Support en de Opdrachtgever/Consument.
  8. De Opdrachtgever/Consument dient op tijd aanwezig te zijn om Kluz Support toegang tot de kluslocatie te verlenen. De Opdrachtgever/Consument mag Kluz Support toegang sleutels geven tot de kluslocatie, hetgeen middels een “sleutelverklaring” vastgelegd kan worden.
  9. Betalingsconditie: 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van uw debiteur- en factuurnummer.
  10. Betalingswijze: per bank

KLUZ SUPPORT 01.12.2019.